Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych w PIW w Węgorzewie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).


Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

  • na piśmie,
  • ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osobą… uprawnioną… do udostępniania informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgorzewie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie, a w przypadku jego nieobecności zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgorzewie.

Dodatkowe informacje